VALMENNUS JA COACHING


Valmennan ja koulutan asiakkaan toiveita kuunnellen työn ja muun elämän muutostilanteiden, työhyvinvoinnin, jaksamisen, kannustamisen ja innostamisen teemoista. Valmennukset pohjaavat tieteelliseen tutkimukseen ja vankkaan käytönnön kokemukseen. Kesto vaihtelee muutaman tunnin tilaisuudesta useamman päivän valmennuksiin.

Tavoitteet todeksi!

Mitä haluat elämältäsi ja mitkä asiat ovat sinulle merkityksellisiä. Tavoitekartan laatiminen on konkreettinen, luova ja toimiva tapa saada unelmat todeksi. Tavoitekartta saa tekijänsä avoimeksi uusille näkökulmille ja ratkaisuille. Työskentelyn tuloksena voit tehdä valintoja unelmien ja tavoitteiden suunnasta. Valmennus sisältää luennon, ohjauksen kartan tekoon, harjoituksia ja materiaalin. Siinä hyödynnetään Brian Maynen kehittämää Goal Mapping-menetelmään.

”Ihana ilta; sain tilaa omille ajatuksille ja tavoitteiden selkeyttämiselle. Rauhoittava tunnelma illassa – oli mukava uppoutua omaan juttuun kivassa seurassa!” ”Kiitos. Mielenkiintoinen menetelmä. Uskon sen toimivan.” ”Lämmin kiitos. Oli hyvä kokonaisuus ja sanallinen osio oli hyvä. Aina oppii uutta."

50+ sparraus

50+ sparrauksen avulla lisätään pitkän työuran tehneen henkilön itsetuntemusta ja -luottamusta sekä selkiytetään hänen tulevaisuuden kehittämistarpeitaan ja -suunnitelmiaan suhteessa työorganisaation ja -tehtävän vaateisiin ja kehittämistarpeisiin.
"50+ Coaching antoi työntekijöille voimaa Espoossa ja Nurmijärvellä" -artikkeli luettavissa HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian facebookissa.


Ura- ja elämänvaihesparraus


Elämässä on tilanteita, joissa kaipaat yksilöllistä sparrausta. Yksilöllinen coaching voi kohdistua eri elämänvaiheisiin ja tilanteisiin, jossa haet tasapainoa työn ja muun elämän tilanteisiin, työmotivaatioon, omaan yllättävään elämäntilanteeseen tai elämänvaiheesta toiseen siirtymiseen.

Esimiesten sparraus

Sparrauksen avulla saadaan esimiehen omat voimavarat ja vahvuudet esille. Esimies voi hyödyntää coaching-prosessia vähintään kahdessa merkityksessä: toisaalta hän saa sparrausta omien haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseen, toisaalta esimies voi itse hyödyntää coachingmenetelmiä auttaakseen omia työntekijöitä ratkaisemaan työssä esille nousseita kysymyksiä ja ongelmia.


Itsen johtaminen sisäisen motivaation voimalla


Kehitä itsetuntemusta omien vahvuuksien, osaamisen ja yhteisen reflektoinnin avulla. Valmennus selkeyttää mitä itsen/energian johtaminen on, korostaa myönteisen ajatteluna merkitystä, lisää ymmärrystä hyvinvointiin ja menestymiseen liittyvistä tekijöistä sekä antaa ideoita ja työvälineitä oman itsen/energian johtamiseen.


Eri-ikäisyys voimavaraksi työpaikoille

https://koulutus.ttl.fi/eTaika_Tiedostot/2/TapahtumanTiedostot/4444/2017_11_22_Eri-ikaisyys-voimavaraX-tyopaikalle_aamukahvit_Kerava.pdf

Eri-ikäisten työntekijöiden vahvuudet käyttöön -teemasta tietoiskuja ja valmennuksia työyhteisöjen kehittämistyön tueksi.


Ajankäyttö ja ajanhallinta

Opit suunnittelemaan omaa ajankäyttöäsi tavoitteellisesti ja tehokkaasti. Valmennus käy läpi ajankäyttöön liittyviä haasteita ja etsii niiihin ratkaisuja. Ajankäytön erilaiset tyypit tulevat tutuksi, samoin tehtävien priorisointi eli ajankäytön nelikenttä. Teemme harjoituksia ja konkreettisia työaikasuunnitelmia.