Seniorit työelämässä

Lauantai 29.3.2014 klo 23:16 - Tuula Piensoho

Maaliskuun alussa pääsimme aloittamaan ESR:n ja Uudenmaan Ely-keskuksen osarahoittaman Seniorit työelämässä -projektin. Hanketta hallinnoi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Hanke on minulla erittäin merkityksellinen, sillä haluan olla mukana kehittämässä seniorityöntekijöiden asemaa työssään. Vastaan Senior Coaching -valmennuksista. Mielestäni suomalainen työelämä kaipaa juuri nyt kokemusta omaavia, työhön sitoutuneita työntekijöitä. Seniortyöntekijät ovat juuri sellaisia. Seniorit kaipaavat kannustusta, jotta he löytävät itsestään uutta virtaa ja innostusta.

Projekti tarjosi kunnille mahdollisuuden lähteä kehittämään toimintaansa. Haasteen ottivat vastaan Nurmijärvi ja Espoo. Tämän vuoden kestävä hanke tarjoaa kyseisten organisaatioiden seniorityöntekijöille valmennusta - senior coaching -palvelua - tavoitteena motivoida, innostaa ja sitouttaa 54 + henkilöstö omaan organisaatioon ja lisätä seniorin omaa työhyvinvointia.

Projektin tehtävänä on edistää työpaikkojen ikäystävällistä työkulttuuria. Organisaatioiden näkökulmasta ikäystävällisyyden edistäminen merkitsee työnantajan ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön myönteisestä vaikutuksesta työn tekemiseen ja organisaation tulokseen. Työntekijän näkökulmasta se merkitsee paitsi arvostavaa asennoitumista senioreja kohtaan, myös konkreettisia tekoja.

Mukana projektissa ovat myös seniorityöntekijöiden esimiehet. Osa heistä on mukana jo tarvekartoituksen teemahaastatteluissa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita projektin alussa ja loppupuolella järjestettäviin tilaisuuksiin.  

Seniorityöntekijöiden valmennuksessa keskitytään erityisesti yksilöiden omiin vahvuuksiin, oman kehittymissuunnitelman tekoon ja ryhmä coaching -tapaamisiin. Valmennuksen tehtävänä on lisätä pitkän työuran tehneen henkilön itsetuntemusta ja -luottamusta. Valmennuksen aikana selkiytetään osallistujien tulevaisuuden kehittämistarpeita ja -suunnitelmia suhteessa työorganisaation ja -tehtävän vaateisiin.

Työhyvinvoinnin näkökulma on hyvin ratkaisevassa roolissa valmennuksessa – se on itsestään selvä asia.

Esimiehet ovat voineet hyödyntää coachausta työssään jo pitkään ja tulokset ovat olleet kannustavia. Nyt projektin mahdollistamana seniorityöntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää coachausta asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä on juuri sitä työtä, mitä haluan tehdä. Ei voisi olla mieluisampaa. Valmennukset alkavat elokuussa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seniorit, senior coaching, ikäystävällinen työelämä, voimaantuminen

Eläkkeelle omalla tavalla

Sunnuntai 29.12.2013 klo 12:53 - Tuula Piensoho

Ikääntyminen tapahtuu nopeammin kuin uskotkaan. Yhtenä aamuna heräät siihen todellisuuteen, että olet tullut eläkeikään.

Mahdollisesti työskentelet vielä työurasi loppumetreille saakka työtehtävässäsi ja nautit työpaikan järjestämästä siirtymäriitistä: eläkekahveista ja lahjasta. Mitä sinulle tapahtuu sen jälkeen?

Moni odottaa eläkkeelle siirtymistä malttamattomasti: työtä on saanut tehdä jo riittävästi.

Toiset haluaisivat jatkaa vielä vuosia eteenpäin. Eläkkeelle lähteminen tuntuu luopumiselta omasta tutusta roolista, kiinnostavista töistä ja hyvistä työkavereista.

Tämän päivän eläkeikää lähestyvät eivät ole homegeeninen ryhmä. Suuri osa heistä on kuitenkin aiempien sukupolvien eläkeläisiä terveempiä ja osaavampia.

Heidän toiveensa ja tarpeensa tulevaa kolmatta ja neljättä ikää varten ovat myös erilaiset, samoin kuin heidän kulutustottumuksensa. Osalla on runsaasti ostovoimaa, osa sinnittelee minimieläkkeidensä avulla.

Eläkkeelle siirtyminen ei ole välttämättä kivuton prosessi. Mutta siihen voi valmentautua. Senior coaching on oivallinen keino tehdä itsestään oman elämänsä sankari. Mitä olen elämän aikana saavuttanut, mitä haluan vielä kokea? On tärkeää tehdä unelmat näkyviksi, jotta niiden tavoittelu ja toteuttaminen tulee mahdolliseksi.

Coaching tukee henkilöitä, jotka haluavat jäsentää elämäänsä ja valmistautua tekemään uudesta elämäntilanteesta itselleen sopivimman.

Organisaatiot voivat mainiosti tukea eläkeikää lähestyviä työntekijöitään coaching-prosessin avulla. Eläkesuunnitelmat on hyvä ottaa mukaan myös kehityskeskusteluihin. Kehityskeskusteluissa luontevasti käyty keskustelu kyseisen henkilön suunnitelmista helpottaa niin yrityksen omia järjestelyjä kuin yksittäisen henkilön valmentautumista uuteen elämänvaiheeseensa.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ikääntyminen, eläkkeelle siirtyminen, senior coaching, kehityskeskustelut

Seniorintyöntekijän arjen empowermenttia

Perjantai 1.11.2013 klo 15:25 - Tuula Piensoho

Tunne oman elämän hallinnasta on tärkeä niin ihmisen hyvinvoinnille kuin kehittymiselle työelämässä. Voimaantumisen (empowermentin) keskeinen sanoma on tulla omaksi itseksi, myös työelämässä. Kukaan ei tunne työtehtäviä paremmin kuin se henkilö, joka sitä tekee. Voimaaantuminen on sisäistä voimantunnetta ja ammatillisen kasvun ydin.

Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi. Siitosen (1999) mukaan se on samanaikaisesti henkilökohtainen ja yhteisöllinen prosessi eikä voimaa voida varsinaisesti antaa toiselle. Voimaantuneista ihmisistä heijastuu myönteisyys, joka on yhteydessä työpaikan hyväksyvään ja luottamukselliseen ilmapiiriin ja arvostuksen kokemiseen. Tällöin ihmisellä on halu yrittää parhaansa j a ottaa vastuu myös yhteisön muiden jäsenten hyvinvoinnista.

Viime aikoina esimiesten coaching on yleistynyt työpaikoilla. Kokemukset ovat olleet hyviä. Työpaikoilla on kuitenkin myös muita henkilöstöryhmiä, jotka hyötyisivät erinomaisen paljon coaching-toiminnasta. Itselleni läheisin ryhmä on työpaikkojen seniorityöntekijät.

Coachingin avulla saadaan uusia voimavaroja ja intoa työtehtäviin, jotka ovat kaikille ja kaikkialla jatkuvan muutoksen alaisia. Coachingin avulla henkilön päämäärät, tavoitteet ja unelmat selkiytyvät suhteessa työtehtäviin. Myös hänen minäkäsitys ja itsetunto ja -tuntemus lisääntyvät. Prosessin aikana löytyy konkreettisia työvälineitä kehittää omaa työtä ja toimintaa työyhteisössä.

Voimaantumista voidaan organisaatioissa tukea monin tavoin. Esimiesten tehtävänä on luoda voimaantumisen mahdollistava toimintaympäristö, jossa työntekijä voi tuntea itsensä hyväksytyksi, kokea toimintavapautta ja työnsä merkityksellisyyttä.  Esimies voi myös itse toimia johtamistyössään coachina, valmentavan esimiestyön oppien mukaisesti. Työntekijän tehtävänä on puolestaan ymmärtää, että voima/valta on hänellä itsellään, ei muilla. Tärkeä merkitys on myös työkavereilla ja työyhteisöllä.

Senior coaching on oiva tapa tukea työntekijän voimaantumista ja työorganisaatioon sitoutumista. Se on kustannustehokas, toimiva ja helposti järjestettävissä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: senior coaching, empowerment, voimaantuminen

Voimavarasta voimaantujaksi

Torstai 17.10.2013 klo 17:20 - Tuula Piensoho

 Hyvä seniorityöntekijä!

Haluatko olla yrityksesi voimavara vai yrityksesi voimaantunut ja täysivaltainen työntekijä?

Monissa kirjoituksissa seniorityöntekijää kuvataan työpaikan voimavaraksi, jonka tehtävänä on tuoda omakohtaisen kokemuksensa ääni ja hiljainen tieto työyhteisön ja koko yrityksen käyttöön.

Sinällään tämä on kaunis ja toivottava asia, mutta allekirjoittanutta (seniori niin ikään) kiinnostaa kyllä vielä enemmän työssään ja tehtävässään voimaantunut seniori, ei siis pelkkä voimavara. Koen tuo voimavarana olemisen passiivisena ilmauksena, kun olisi piilotettuna jossain yrityksen sokkeloissa ja tarvittaessa toisten käytettävissä. Voin kyllä olla tässä täysin väärässäkin.

On todella hienoa, jos/kun hiljaisen tiedon siirtoa tapahtuu työpaikoilla. Kun seniorityöntekijä aidosti haluaa jakaa osaamistaan toisille ja nämä toiset sitten aidosti ovat halukkaita oppimaan. Luulen kyllä, että sitä tapahtuisi aiempaa enemmänkin, jos työpaikoilla osattaisiin osoittaa entistä paremmin arvostusta pitkän työuran tehnyttä henkilöä kohtaan.

Aivan liian usein kuulee sellaista puhetta, jossa ikääntynyt työntekijä koetaan yrityksessä pelkkänä rasitteena. Ikääntyneitä työntekijöitä on myös oltu ensimmäisinä valitsemassa irtisanottujen joukkoon ja heitä on irtisanottu ikäjärjestyksessä. Voi miten lyhytnäköistä ja epäeettistä toimintaa!

Hiljaisen tiedon jakaminen ja mentorina toimiminen on todella paljon palkitsevampaa seniorille, jos hän ei ole pelkkä voimavara työpaikallaan vaan hänellä on samat mahdollisuudet edelleen kehittää itseään suhteessa työtehtäviinsä ja omiin unelmiinsa.

Elämässä pitää pyrkiä win-win -tilanteisiin. Tämä pätee erittäin täydellisesti myös työelämään.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: senioriohjelma, seniorien coaching, senior coaching, empowerment, voimaantuminen