Viisikymppinen NYT! - sparrausta työnhakuun ja jaksamiseen

Maanantai 19.10.2015 klo 15:56 - Tuula Piensoho

Nykypäivän viisikymppiset elävät monien haasteiden keskellä. Myös he elävät ruuhkavuosia: ovat aktiivisesti mukana työelämässä, mutta huolehtivat usein samalla omista vanhemmistaan ja antavat aikaansa lastenlastensa hoitoon.

Keskeinen haaste viisikymppisillä on uudelleen työllistyminen käytyjen yt-neuvottelujen lopputuloksena. Tilastokeskuksen mukaan työttömänä on tällä hetkellä 125 600 yli viisikymppistä työnhakijaa.

Syksyn aikana Järvenpäässä käynnistyy vertaisryhmiä 50+ työnhakuun ja jaksamiseen. Vertaisryhmä auttaa ylläpitämään viisikymppisen aktiivisuutta, motivaatiota, voimaantumista sekä työnhakuprosessissa että jaksamisessa. Vertaisryhmä tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, joiden tuki on erityisen tärkeä henkilökohtaisessa muutostilanteessa.

”Viisikymppinen tarjolla töihin”-ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli Järvenpään kirjastossa 8.10 klo 18 - 19.30. Vertaisryhmän tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä mm. kannustamalla aktiiviseen työnhakuun. Tärkeä osa koostuu mahdollisuudesta käydä omaa tilannetta läpi ja saada tukea toisilta. Merkityksellistä on myös löytää omat unelmat ja menetyksestä huolimatta löytää elämästä myönteisiä ja elämää kannattavia asioita ja ihmissuhteita.

Vertaisryhmä tapasi toisen kerran 13.10. Tuolloin teemana keskeisenä teemana olivat mm. omat tavoitteet/unelmat työn/työpaikan suhteen ja mistä löydän energiaa ja innostusta elämääni. Seuraavat vertaisryhmätapaamiset ovat Järvenpään kirjastossa 21.10 klo 16.15 - 17.45 ja 3.11. klo 16.15 – 17.45.

Toiminta on maksutonta. Lisätietoja saat numerosta 045 1218890/tpiensoho@gmail.com/valmentaja Tuula Piensoho.

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: 50+, viisikymppinen, vertaisryhmä, työllistyminen, yt-neuvottelut, työttömyys, jaksaminen, voimaantuminen

50+ Coaching voimaannutti työntekijöitä

Torstai 1.1.2015 klo 18:33 - Tuula Piensoho

Maaliskuussa alkanut Seniorit työelämässä -hanke päättyi vuoden lopussa. Hankkeessa etsittiin keinoja 54+ työntekijöiden voimaannuttamiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen sekä motivaation nostamiseen. Tavoitteena oli tukea työpaikkoja kehittämään toimintaansa niin, että toimet edistävät niin tuloksellisuutta kuin työntekijöiden työkykyä ja jaksamista.

Hanke nosti työpaikkojen ikäystävällisen työkulttuurin kehittämisen keskiöön. 50+ työntekijät kohtaavat työpaikoilla vaihtelevasti ennakkoluuloja ja torjuvia asenteita. Työpaikkojen näkökulmasta ikäystävällisyys merkitsee työnantajan ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön myönteisestä vaikutuksesta työn tekemiseen ja työpaikan tulokseen.

Hankkeessa pilotoitiin syksyn 2014 aikana Espoon kaupungin ja Nurmijärven kunnan työntekijöille 50+ Coaching -valmennusohjelma. Tätä edelsi keväällä tehty tarvekartoitus, jossa selvitettiin pilottiin osallistuvien henkilöiden sekä heidän esimiestensä tarpeita ja toiveita valmennuksen suhteen. Tarvekartoitus tehtiin valmennettaville webropol-kyselynä, teemahaastattelun osallistuivat niin valmennettavat kuin heidän esimiehensä.

Joulukuun puolivälissä oli hankkeen päätösseminaari, jossa käsiteltiin 50+ Coaching -valmennuksen keskeisiä tuloksia valmennettavien kertomana sekä esiteltiin valmennuksen toimintamalli.

Valmennusohjelman arviointiraportti on nyt valmis. Pilotista saadut tulokset vahvistivat ennakko-olettamuksia. Coaching sopii erittäin hyvin tämän kohderyhmän voimaantumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen. 50+ Coachingin tulokset ovat kaikin puolin vakuuttavia ja inspiroivia. Ne kannustavat jatkamaan tällä tiellä.

Coachingin avulla saatiin uusia voimavaroja työtehtäviin, jotka ovat kaikille ja kaikkialla jatkuvan muutoksen alaisia. Coachingin avulla henkilön päämäärät, tavoitteet ja unelmat selkiytyivät. Myös itsetunto ja -tuntemus lisääntyivät. Prosessin aikana löytyi myös konkreettisia työvälineitä kehittää omaa työtä ja toimintaa työyhteisössä.

Hanketta osarahoitti ESR (Hämeen Ely-keskus) ja hallinnoi HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: 50+ coaching, ikäystävällinen työkulttuuri, voimaantuminen, pilottivalmennus, toimintamalli,

Seniorit työelämässä

Lauantai 29.3.2014 klo 23:16 - Tuula Piensoho

Maaliskuun alussa pääsimme aloittamaan ESR:n ja Uudenmaan Ely-keskuksen osarahoittaman Seniorit työelämässä -projektin. Hanketta hallinnoi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Hanke on minulla erittäin merkityksellinen, sillä haluan olla mukana kehittämässä seniorityöntekijöiden asemaa työssään. Vastaan Senior Coaching -valmennuksista. Mielestäni suomalainen työelämä kaipaa juuri nyt kokemusta omaavia, työhön sitoutuneita työntekijöitä. Seniortyöntekijät ovat juuri sellaisia. Seniorit kaipaavat kannustusta, jotta he löytävät itsestään uutta virtaa ja innostusta.

Projekti tarjosi kunnille mahdollisuuden lähteä kehittämään toimintaansa. Haasteen ottivat vastaan Nurmijärvi ja Espoo. Tämän vuoden kestävä hanke tarjoaa kyseisten organisaatioiden seniorityöntekijöille valmennusta - senior coaching -palvelua - tavoitteena motivoida, innostaa ja sitouttaa 54 + henkilöstö omaan organisaatioon ja lisätä seniorin omaa työhyvinvointia.

Projektin tehtävänä on edistää työpaikkojen ikäystävällistä työkulttuuria. Organisaatioiden näkökulmasta ikäystävällisyyden edistäminen merkitsee työnantajan ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön myönteisestä vaikutuksesta työn tekemiseen ja organisaation tulokseen. Työntekijän näkökulmasta se merkitsee paitsi arvostavaa asennoitumista senioreja kohtaan, myös konkreettisia tekoja.

Mukana projektissa ovat myös seniorityöntekijöiden esimiehet. Osa heistä on mukana jo tarvekartoituksen teemahaastatteluissa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita projektin alussa ja loppupuolella järjestettäviin tilaisuuksiin.  

Seniorityöntekijöiden valmennuksessa keskitytään erityisesti yksilöiden omiin vahvuuksiin, oman kehittymissuunnitelman tekoon ja ryhmä coaching -tapaamisiin. Valmennuksen tehtävänä on lisätä pitkän työuran tehneen henkilön itsetuntemusta ja -luottamusta. Valmennuksen aikana selkiytetään osallistujien tulevaisuuden kehittämistarpeita ja -suunnitelmia suhteessa työorganisaation ja -tehtävän vaateisiin.

Työhyvinvoinnin näkökulma on hyvin ratkaisevassa roolissa valmennuksessa – se on itsestään selvä asia.

Esimiehet ovat voineet hyödyntää coachausta työssään jo pitkään ja tulokset ovat olleet kannustavia. Nyt projektin mahdollistamana seniorityöntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää coachausta asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä on juuri sitä työtä, mitä haluan tehdä. Ei voisi olla mieluisampaa. Valmennukset alkavat elokuussa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seniorit, senior coaching, ikäystävällinen työelämä, voimaantuminen

Seniorintyöntekijän arjen empowermenttia

Perjantai 1.11.2013 klo 15:25 - Tuula Piensoho

Tunne oman elämän hallinnasta on tärkeä niin ihmisen hyvinvoinnille kuin kehittymiselle työelämässä. Voimaantumisen (empowermentin) keskeinen sanoma on tulla omaksi itseksi, myös työelämässä. Kukaan ei tunne työtehtäviä paremmin kuin se henkilö, joka sitä tekee. Voimaaantuminen on sisäistä voimantunnetta ja ammatillisen kasvun ydin.

Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi. Siitosen (1999) mukaan se on samanaikaisesti henkilökohtainen ja yhteisöllinen prosessi eikä voimaa voida varsinaisesti antaa toiselle. Voimaantuneista ihmisistä heijastuu myönteisyys, joka on yhteydessä työpaikan hyväksyvään ja luottamukselliseen ilmapiiriin ja arvostuksen kokemiseen. Tällöin ihmisellä on halu yrittää parhaansa j a ottaa vastuu myös yhteisön muiden jäsenten hyvinvoinnista.

Viime aikoina esimiesten coaching on yleistynyt työpaikoilla. Kokemukset ovat olleet hyviä. Työpaikoilla on kuitenkin myös muita henkilöstöryhmiä, jotka hyötyisivät erinomaisen paljon coaching-toiminnasta. Itselleni läheisin ryhmä on työpaikkojen seniorityöntekijät.

Coachingin avulla saadaan uusia voimavaroja ja intoa työtehtäviin, jotka ovat kaikille ja kaikkialla jatkuvan muutoksen alaisia. Coachingin avulla henkilön päämäärät, tavoitteet ja unelmat selkiytyvät suhteessa työtehtäviin. Myös hänen minäkäsitys ja itsetunto ja -tuntemus lisääntyvät. Prosessin aikana löytyy konkreettisia työvälineitä kehittää omaa työtä ja toimintaa työyhteisössä.

Voimaantumista voidaan organisaatioissa tukea monin tavoin. Esimiesten tehtävänä on luoda voimaantumisen mahdollistava toimintaympäristö, jossa työntekijä voi tuntea itsensä hyväksytyksi, kokea toimintavapautta ja työnsä merkityksellisyyttä.  Esimies voi myös itse toimia johtamistyössään coachina, valmentavan esimiestyön oppien mukaisesti. Työntekijän tehtävänä on puolestaan ymmärtää, että voima/valta on hänellä itsellään, ei muilla. Tärkeä merkitys on myös työkavereilla ja työyhteisöllä.

Senior coaching on oiva tapa tukea työntekijän voimaantumista ja työorganisaatioon sitoutumista. Se on kustannustehokas, toimiva ja helposti järjestettävissä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: senior coaching, empowerment, voimaantuminen

Voimavarasta voimaantujaksi

Torstai 17.10.2013 klo 17:20 - Tuula Piensoho

 Hyvä seniorityöntekijä!

Haluatko olla yrityksesi voimavara vai yrityksesi voimaantunut ja täysivaltainen työntekijä?

Monissa kirjoituksissa seniorityöntekijää kuvataan työpaikan voimavaraksi, jonka tehtävänä on tuoda omakohtaisen kokemuksensa ääni ja hiljainen tieto työyhteisön ja koko yrityksen käyttöön.

Sinällään tämä on kaunis ja toivottava asia, mutta allekirjoittanutta (seniori niin ikään) kiinnostaa kyllä vielä enemmän työssään ja tehtävässään voimaantunut seniori, ei siis pelkkä voimavara. Koen tuo voimavarana olemisen passiivisena ilmauksena, kun olisi piilotettuna jossain yrityksen sokkeloissa ja tarvittaessa toisten käytettävissä. Voin kyllä olla tässä täysin väärässäkin.

On todella hienoa, jos/kun hiljaisen tiedon siirtoa tapahtuu työpaikoilla. Kun seniorityöntekijä aidosti haluaa jakaa osaamistaan toisille ja nämä toiset sitten aidosti ovat halukkaita oppimaan. Luulen kyllä, että sitä tapahtuisi aiempaa enemmänkin, jos työpaikoilla osattaisiin osoittaa entistä paremmin arvostusta pitkän työuran tehnyttä henkilöä kohtaan.

Aivan liian usein kuulee sellaista puhetta, jossa ikääntynyt työntekijä koetaan yrityksessä pelkkänä rasitteena. Ikääntyneitä työntekijöitä on myös oltu ensimmäisinä valitsemassa irtisanottujen joukkoon ja heitä on irtisanottu ikäjärjestyksessä. Voi miten lyhytnäköistä ja epäeettistä toimintaa!

Hiljaisen tiedon jakaminen ja mentorina toimiminen on todella paljon palkitsevampaa seniorille, jos hän ei ole pelkkä voimavara työpaikallaan vaan hänellä on samat mahdollisuudet edelleen kehittää itseään suhteessa työtehtäviinsä ja omiin unelmiinsa.

Elämässä pitää pyrkiä win-win -tilanteisiin. Tämä pätee erittäin täydellisesti myös työelämään.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: senioriohjelma, seniorien coaching, senior coaching, empowerment, voimaantuminen

Ikääntyminen koskee meitä kaikkia

Sunnuntai 22.9.2013 klo 18:26 - Tuula Piensoho

Olen viime viikkoina osallistunut useaan tilaisuuteen, joissa yhtenä keskeisenä teemana on ollut ikääntyneiden (55+) henkilöiden asema työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Olen myös lukenut raportteja ja kirjoituksia tästä ajankohtaisesta ja monin tavoin tunteita herättävästä ilmiöistä.

Kun itsekin kuulun tuohon yli 55-vuotiaiden joukkoon, en voi välttyä kirjoittamasta muutamia ajatuksia tähän blogiiini. Jee, miten mukava ja myönteinen tuo termi onkaani! IKÄÄNTYNYT! Se kertoo niin hienosti kyseiseen elämänvaiheeseen liittyvästä stereotyyppisestä ajattelusta. Ikääntynyt - ihan kuin kaikki olisi jo tehty, nähty, koettu ja opittu. Oppiminen seis - eihän tuossa iässä enää opita, tuskin enää eletäkään...

Ja miten väärin onkaan ajatella noin! Totta on, että seniorikansalainen ja -työntekijä on kokenut, nähnyt, tehnyt ja oppinut elämänsä aikana. Sehän on hänen vahvuutensa. Sitä ei voi pois ottaa, mutta sitä voi hyödyntää elämässä ja sen avulla tehdä paljon hyvää ja kiinnostavaa. Tuo on myös hänen vahvuutensa työelämässä. Harmi, jos hän ei pääse sitä täysimääräisesti käyttämään. Työnantajat hoi! Uutta näkemystä vanhentuneisiin asenteisiin ja toimintatapoihin!

Seniorityöntekijä tulee usein kaltoin kohdelluksi työnhaussa. Jos hän on omaa syyttää tuotannollis-taloudellisista syistä tullut irtisanotuksi työstään, hänen on vaikea enää työllistyä toisen palvelukseen. Tästä on olemassa niin tutkimustietoa kuin henkilöiden omia kertomuksia. Tällöin oikeastaan ainut keino työllistyä on yrittäjyys. 55 + henkilön työllistyminen edes määräaikaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin on vaikeaa. Ja miksi?

Ehkä pelätään sitä, että iältään vanhempi henkilö on poissa töistä useammin kuin nuorempi kolleega (VÄÄRIN), että hän ei ole enää motivoitunut työntekoon vaan odottaa eläkkeelle pääsyä (VÄÄRIN), että osaaminen on viime vuosisadalta (VÄÄRIN), että hän ei ymmärrä nuorempia kolleegoja vaan haluaa eristäytyä (VÄÄRIN)... No, toki tuollaisia 55+ henkilöitä saattaa löytyä, mutta nämä ovat noita aiemmin mainittuja stereotypioita.

Nykypäivän 60-kymppiset ovat terveempiä, koulutetumpia, osaavampia ja kaiken puolin aktiivisempia kuin koskaan aikaisemmin. Monet ovat päättäneet jatkaa pidempään työelämässä ja tästä onkin hyvänä esimerkkinä eläköitymisiän myöhentyminen. Kuitenkin moni joutuu kohtaamaan työpaikallaan ikäsyrjintää siinä, ettei iäkkäämpää enää valita kiinnostaviin työryhmiin, ei mahdollisteta kouluttautumista ja jopa vihjaillaan eläkkeelle siirtymisestä.

Tähän meillä ei tosiaankaan olisi varaa. Työikäisten määrä vähenee, koska väestö ikääntyy. Ja Suomi etunenässä. Olemme kohta tilanteessa, että ei ole tekijöitä. Tämä saattaa tuntua nyt oudolta ajatukselta, kun samanaikaisesti työttömien määrä vain kasvaa ja yritykset ilmoittavat päivittäin yt-neuvotteluista. Mutta näin kuitenkin tulee tapahtumaan.

Uskon vahvasti siihen, että työelämässä kokeneiden ja osaavien 55+ työntekijöiden asema tulee kohenemaan. Tämä ei tietenkään tapahdu hokkus-pokkus-menetelmällä vaan määrätietoisella asenteiden muutostyöllä ja seniorityöntekijöiden oman voimaantumisen avulla.

Tähän kannustan kaikkia 55+ kansalaisia - olemaan aktiivisia ja ottamaan paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa. Toivon, että tähän työhön mukaan saadaan innovatiivisia ja tasapainoisia esimiehiä ja työyhteisön jäseniä. Koskeehan ikääntyminen kaikkia!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seniorityöntekijä, työelämä, voimaantuminen